کوچینگ چیست و چه استفاده ای دارد

کوچینگ چیست و چه استفاده ای دارد و هر آنچه که نیاز دارید در مورد کوچ بدانید

مقدمه

 

احتمالا ً شما کسبوکار خود را داشته، شاید هم در محیطهای کاری  متفاوتی کارکردهاید. اگر اینطور است میدانید که مهارتهای نرم یا  مهارتهای ارتباطی چقدر برای موفقیت کار کردن با دیگران اهمیت دارند.  محتواهایی که در این eBook مالحظه میکنید از دورههای آموزشی  کوچینگ گرفتهشده است. دانشجویانی که در این دورهها ثبتنام  میکنند، محتواهای آموزشی ویژهی کوچها را دریافت کرده، در کالسهای  آموزشی حضور یافته و با یکدیگر به تعامل می پردازند بیزینس کوچینگ، موقعیت و جایگاهی رؤیایی برای افرادی است که  عاشق کسبوکار و همزمان عاشق کار کردن با انسانها هستند.

برای دانستن تاریخجه کوچینگ اینجا را کلیک کنید.

 

کوچینگ چیست چه استفاده ای دارد
کوچینگ چیست چه استفاده ای دارد

بیزینس کوچینگ 

بیست سال پیش هیچ فردی از کوچینگ زندگی یا سازمانی خبر نداشت ولی امروزه در رسانههایی همچون  نیویورکتایمز، فورچون، اپرا و سیانان از آن یاد میشود. بااینحال هنوز هم اکثر مردم درباره آن اطالعات زیادی ندارند  ولی آشنایی با کوچینگ و استفاده از آن در سازمانها و شرکتهای کوچک، متوسط و بزرگ بهسرعت در حال افزایش است.

نتایج پژوهشهای مؤسسهی هی گروپ نشان میدهد، حدود یکسوم از شرکتهای برتر لیست فورچون ۰۵۵ از خدمات کوچینگ استفاده کردهاند. شواهد نشان میدهد سایر شرکتها نیز بهسرعت در حال همراه شدن با  شرکتهای برتر برای ایجاد فضای مناسب برای کوچهای داخلی و خارجی هستند و انتظار میرود تقاضا برای کوچینگ  افزایش یابد و این روند با سرعت تصاعدی باالا رود.

کوچینگ چیست؟

 

فدراسیون بینالمللی کوچینگ، ICF کوچینگ را اینگونه تعریف میکند: 

کوچهای حرفهای، مشارکت در حال پیشرفتی را ایجاد میکنند که برای  کمک به مراجعهکننده در جهت رسیدن به نتایج رضایتبخش در زندگی  حرفهای و شخصی آنها طراحیشده است. کوچها به افراد برای بهبود  عملکرد و ارتقا کیفیت زندگیشان کمک میکنند.

 کوچها آموزش میبینند تا خوب بشنوند، مشاهده کنند و رویکرد خود  را مطابق با نیازهای هر مراجع منحصربهفرد مطابقت دهند. آنها به  دنبال بیرون کشیدن راهحلها و استراتژیها از مراجع هستند. آنها بر  این باورند که مراجع به شکل ذاتی خالق و کاردان است. وظیفه کوچ این  است که امکان حمایت الازم برای ارتقای مهارتها، منابع و خالقیت و تسهیل رسیدن به هدف را برای کسب و کارها فراهم نماید.

 

آشنایی اجمالی با کوچینگ

 

کوچ کیست؟

کوچینگ نسبتًا حرفه ای جدیدی است که ترکیبی از بهترین مفاهیم کسب وکار، روانشناسی، فلسفه، ورزش و معنویت را  در خود جایداده است. اگرچه کوچینگ مهارتهای مختلف رشته های گوناگون را با یکدیگر ترکیب میکند اما فرآیند  متمایزی را برای حمایت از دیگران در مسیر رسیدن به زندگی ایدئال میسازد. 

کوچها با مراجعین در طیفهای گوناگونی از موضوعات کار میکنند: از بیزینس گرفته تا مسائل حرفهای، تا  دلمشغولیهای شخصی و معنوی. کوچ یک وکیل مدافع، حامی، مشوق، شریک قابل اعتماد، یک حقیقتگو و یک  حمایت کننده است.

کوچینگ شامل گفتگویی میان کوچ و مراجع در جهت کمک به مراجع برای رسیدن به یک زندگی رضایتبخش است.  این کار از طریق کمک کردن به مراجع برای تثبیت و شفاف کردن اموری شکل میگیرد که واقعًا برای مراجع مهم است و دربردارنده ارزشهای اوست. 

کوچ با آوردههای مراجع، اهداف او را هماهنگ با ارزشها مینماید و برنامهای برای رسیدن به آنها ایجاد میکند.  کوچ از طریق این همکاری، به مراجع برای رسیدن به اهدافش از طریق روشهای زیر کمک میکند: 

حمایت برای کشف پاسخها از درون مراجع 

شفافسازی درباره ارزشها 

مشارکت در ایجاد برنامهای برای رسیدن به خواست واقعی مراجع 

تقویت ایدههای جدید 

حمایت برای گرفتن تصمیمات سرنوشتساز 

به چالش کشیدن در مسیر گسترش دیدگاه مراجع 

جهتدهی 

قدردانی 

تشویق 

منابع اطالعاتی

کوچینگ چیست چه استفاده ای دارد
کوچینگ چیست چه استفاده ای دارد

کوچینگ چه چیزی نیست؟

کوچینگ به عنوان یک رشته جدید، روشی است که طیفی از سایر تخصص های سنتی همچون روانشناسی، مشاوره  کسب و کار، تئوری مدیریت و منتورینگ و یادگیری بزرگسالان را در برمیگیرد. با این حال کوچینگ رشته های منحصربه فرداست و تمایزهای مهمی میان کوچینگ و این تخصصها وجود دارد.

کوچینگ چیست چه استفاده ای دارد
کوچینگ چیست چه استفاده ای دارد

کوچینگ و درمانگری

کوچینگ، درمان، مشاوره یا روانشناسی نیست. اگرچه کوچینگ از برخی از مدلهای روانشناسی مانند تئوری رفتاری  استفاده میکند، فرآیند واقعی کوچینگ را نباید با مداخلات درمانی اشتباه گرفت. یکی از بارزترین تفاوتها میان این  دو رویکرد این است که درمان بیشتر وابسته به تجربیات و احساسات مربوط به گذشته است درحالیکه کوچینگ بیشتر  به تنظیم اهداف و ترغیب مراجعه کننده برای حرکت روبه جلو گرایش دارد. 

یک درمانگر معمولا با فردی ناکارآمد با هدف تبدیل او به فردی کارآمد کار میکند. کوچ با یک فرد کارآمد کار میکند تا  او یک فرد استثنایی شود. درمانگرها معمولا با افرادی کار میکنند که نیاز به کمک برای رسیدن به سلامت روانی دارند. کوچ با افرادی کار می کند که از سلامت روانی برخوردار هستند و به آنها کمک میکند تا به سوی سطوح عالی تر حرکت  کنند. کوچینگ بر مسائل مربوط به گذشته برای رسیدن به رشد تکیه نمی کند بلکه تمرکز آن بیشتر به سوی آینده و  اهداف است. کوچینگ عملگراست. تمرکز آن بیشتر بر جایی است که مراجع در حال حاضر در آنجا قرار دارد، جایی که  میخواهد باشد و نحوه رسیدن به آنجاست. 

اگر شما در حال کار روی گذشته هستید پس بیشتر به درمان مشغول هستید. اگر مراجع در جایی گیر افتاده است و  حرکت به سوی جلو در آن دیده نمیشود یا اگر مشکلی همچون اعتیاد به مواد مخدر و الکل در او دیده میشود پس  شما به احتمال زیاد در حال انجام کاری به جز کوچینگ هستید. 

اغلب اوقات در ابتدای یک جلسه کوچینگ نیاز به درمان مراجع مشخص میشود. در این زمان هوشیار باشید. اگر از  سمت سوی گفتگویتان احساس خوبی ندارید و راحت نیستید، به مراجعتان بگویید. این بخشی از یک کوچ خوب بودن است.

 

بیزینس کوچینگ چیست؟ 

این است که بدانید که چه زمانی کوچ کنید و چه زمانی از این کار دست بکشید. اگر مراجع شما نیاز به درمان دارد او  را به یک درمانگر معرفی کنید. 

کوچینگ اغلب با مشاوره (Consulting )نیز اشتباه گرفته میشود. اگرچه تمایزهای ظریفی میان این حوزهها وجود دارد.  یک مشاور معمو ًال در بخش خاصی دارای صالحیت است. مشاوران استخدام میشوند تا توصیهها و راهحلهایی را  ارائه دهند. یک مشاور با مراجع خود کار میکند تا مشکل خاصی را حل کند یا برای مسئله خاصی پاسخی پیدا کند.  زمانی که مشکل حل شد و پاسخ فراهم شود، مشاور عرصه را ترک میکند. مشاور معمو ًال درگیر بخشهای خارج از  تخصص خود نمیشود. 

کوچینگ رویکردی کلنگر دارد. کوچ همراه با مراجع به بررسی وضعیت میپردازد، نقشه حرکت را ایجاد میکند و در  کنار او شانهبهشانه میماند تا مشکل او حل شود. الزامی وجود ندارد که کوچ حتمًا در بیزینس مراجعهکننده تخصص داشته باشد. این مراجع است که تخصص الزم را دارد. کوچ با همکاری مراجع راهحلی را با استفاده از دانش و پاسخهای  او ایجاد میکند. 

درحالیکه بیشتر مردم و سازمانها به دنبال افرادی میگردند که تجربیات یا تخصصی درزمینٔه کاری آنها داشته باشند  اما روش کوچینگ بهگونهای نیست که به این کار نیازی داشته باشد. بااینحال مشاوران، کسبوکارهای خود را در  محدودهای به کار میگیرند که طی زمان دانشی پیرامون آن مسئله مشخص کسب کردهاند. از این افراد انتظار میرود  که توصیه دهند و اطالعات و روایتهای مشابهی را از این مسئله در اختیار دیگران قرار دهند. کوچها اما پاسخی برای  سؤالت ندارند و در این زمینه ادعایی هم نمیکنند. آنها سوالاتی دارند که به مراجع اجازه میدهد تا خودشان پاسخ  خود را بیابند و ارزشهای خود را کشف کنند.

 

کوچینگ چیست چه استفاده ای دارد
کوچینگ چیست چه استفاده ای دارد

اصطلاح «منتورینگ» ریشه در ادیسه هومر دارد. در ادیسه، شخصیت منتور، به تلماک توصیه و از او حمایت میکند و  به او سفارشاتی میکند. تلماک، پسر ادیسیوس آماده میشود تا مسئولیتهایی را در غیاب پدر به عهده بگیرد.  منتور همچنین به ادیسیوس توصیه هایی برای یافتن پدرش میکند. تلماک از او برای کمکش سپاسگزاری میکند:  »جناب، از لطف شما سپاسگزارم؛ شما همانند پدری هستید که با فرزند خود صحبت میکند و من هیچ کلامی از آنچه  را گفتید، فراموش نخواهم کرد…

منتور یا استاد معمولا از فردی که از او کمک میخواهد مسنتر و باتجربه تر است. استاد دانش و خرد خود را به دانشجو  ارائه میدهد. دانشجو چشم به استاد دارد و به دنبال راهنمایی ها و توصیه های استاد است.  

روابط منتورینگ هم میتواند رسمی و هم غیر رسمی باشد. منتور در فضای کسب و کار، رابطهای رسمی است که با فردی که درزمینٔه کار خود متخصص است برقرار میشود. منتورینگ هم مانند مشاوره دارای مزیت کار با فردی است که دارای تجربه و مهارت های لازم را دارد

 

بیزینس کوچینگ چیست؟ 

مجموعه ای از تجربیات را با خود دارد. یک رابطه کوچینگ اما شراکتی است که در آن کوچ همراه و شانه به شانه مراجع پیش میرود. کوچ از مراجع در جهت استفاده از خرد و راهنمای درونی اش حمایت میکند. 

 

کوچ سازمانی وجود دارد؟ 

 چه تفاوتی میان بیزینس کوچ، کوچ اجرایی 

چیزی که میان این کوچه ها متفاوت است افرادی هستند که کوچ با آنها کار میکند. کوچه های اجرایی با مدیران اجرایی  و مدیران ارشد که در شرکتهایی با اندازه متوسط و بزرگ هستند، کار میکنند. این کوچها را سازمانها (در برخی موارد  هم خود مدیران اجرایی) به کار میگیرند. در هر صورت اغلب اوقات این کوچها به منظور مسائل مرتبط با عملکرد یا  توازن میان کار و زندگی فراخوانده میشوند و اغلب نقش شریک استراتژیک را برای مراجع بازی میکنند. 

کوچه های سازمانی هم با مدیرعامل ها در شرکتهای کوچک تا بزرگ کار میکنند. کوچهای سازمانی معمو ًال کارکنان سازمان را در دنبال کردن اهداف همراهی میکند. آنها همچنین نقش شریک استراتژیک را برای مراجع بازی میکنند.  بیزینس کوچ ها می توانند با صاحبان کسب و کارهای کوچک، کارآفرینان و مدیران واحدهای مختلف در شرکتها کار  کنند. نقش کوچها بسته به نقش مراجع در شرکت، میتواند از تعادل میان کار و زندگی تا ایجاد اهداف مشخص  کسب و کار(برای نمونه افزایش فروش تا ۰۵ درصد)متفاوت باشد. 

به طورکلی کوچهای سازمانی، بیزینس کوچها و کوچهای اجرایی، تخصصهایی در بخش کوچینگ خود دارند. بیزینس  کوچها معمولا کسب و کارهای کوچک خود را دارند یا تجربه کردند، کوچهای اجرایی عمومًا خودشان مدیران اجرایی یا  ارشد یا مدیرعامل بودهاند و یا هستند. اگرچه تمامی کوچها همان مهارتها را آموزش میگیرند و نیازی نیست که  

حتمًا تجربه در خصوص انتخاب شده داشته باشند (روش کوچینگ این تقاضا را از کوچها ندارد) اما به دو دلیل مهم این نیاز ایجاد شده و اتفاق میافتد: 

1 -داشتن تجربه در این حوزهها به درک و همدلی با جایی که مراجع از آن میآید بهخصوص به لحاظ فرهنگ و  زبان کمک میکند. کوچ سازمانی که هرگز درباره شاخصهای عملکرد چیزی نشنیده است یا درباره عناصر برنامه  استراتژیک چیزی نمیداند با چالشهای بیشتری در مسیر خود روبهرو میشود(Executive Coach)

2 -دومین دلیل مهم مربوط به بازاریابی است. عبارتی در حرفه کوچینگ وجود دارد که میگوید همه انواع کوچینگ پس از گذشت سه جلسه، همان کوچینگ زندگی میشوند. شاید شما برای دو برابر کردن فروش شرکت به کار  دعوت شده باشید اما شما به سرعت درمی یابید که جلسات، بعد از مدتی درباره روابط، ارتباطات، تعادل میان  کار و زندگی و دو برابر کردن فروش هستند. 

بنابراین ممکن است که یک کوچ زندگی قدرتمند بتواند کار خود را برای یک مدیرعامل ارشد به نحو احسن انجام دهد.  در واقع به احتمال زیاد این کار همان چیزی است که مراجعه کننده به آن نیاز دارد. از منظر بازاریابی مدیرعامل شرکتها  دوست دارند افرادی را برای این منظور استخدام کنند که از دل این فرهنگ بیرون آمده اند. برعکس صاحبان  کسب و کارهای کوچک دوست دارند بدانند که کوچه ای آنها درک خوبی از اداره یک کسب و کار کوچک دارند.

چرا شرکتها کوچها را به کار میگیرند

 

مطالعه ای جدید که از سوی شرکت منچستر(موسسه کوچینگ سازمانها) انجام شده است انگیزه شرکتها را برای  استخدام کوچها را نشان میدهد. این مطالعه با عنوان کوچینگ اجرایی، بازده سرمایه با نزدیک به شش برابر هزینه  اولیه شامل 550 مدیر اجرایی از 550 شرکت مجله فورچون میشود که خدمات کوچینگ خود را از منچستر دریافت  کرده بودند. 

شرکتهایی که از منچستر برای مدیران خود خدمات کوچینگ دریافت کرده بودند، متوجه بهبود در بهره وری، کیفیت،  قدرت سازمانی، خدمات مشتریان و ارزش سهام خود شدند. آنها شکایتهای کمتری از مشتریان دریافت میکردند و  احتمال ابقای مدیرانی که کوچ شده بودند، بیشتر بود. علاوه بر این، متوسط بازده سرمایه گذاری شرکت در ارائه کوچینگ  به مدیران آن، تقریبًا شش برابر هزینه کوچینگ بود. 

نیمی از مدیران در این تحقیق در سمتهای معاونت رئیس یا بالاتر بودند از جمله رئیس بخش، مدیرکل، مدیر اجرایی،  مدیر مالی، مدیر اطلاعات، شریک، مدیر و رهبر عملیات(. تقریبًا شش نفر از 11 نفر )(51 )٪مدیرعاملی بودند که در  فاصله سنی بین 41 تا 49 سال قرار داشتند و یک سوم از این افراد درآمدی معادل 211 هزار دالر در سال یا بیشتر داشتند.  برنامه های کوچینگی که مدیران در آن شرکت کردند، شامل ترکیبی از کوچینگ تغییر گرا که هدف آن تغییر رفتارها و ….

 

بیزینس کوچینگ چیست؟ 

مهارتهای خاص است و کوچینگ رشد گرا ( که هدف آن موثر تر کردن عملکرد است) بود. برنامه های کوچینگ  به طور معمول از شش ماه تا یک سال طول کشید. 

نتایج این مطالعه نشان میدهد برنامههای کوچینگ منچستر بهطور متوسط بازده سرمایهگذاری 1.5 برابر هزینه اولیه  در یک برنامه کوچینگ اجرایی متداول و یا بازگشت بیش از 111 هزار دالر با توجه به ارزیابی مدیران از ارزش پولی  حاصل از کوچینگ را در پی داشت. در میان مزایای مشاهدهشده در شر کتها، بهبودهایی در زمینههای زیر وجود  داشت: 

 • بهرهوری گزارششده توسط 53 ٪از مدیران 
 • کیفیت(48)٪ 
 • قدرت سازمان(48)٪ 
 • خدمات مشتری (39)٪ 
 • کاهش شکایات مشتریان (34)٪ 
 • ابقاء مدیرانی که کوچینگ دریافت کرده بودند (32)٪ 
 • کاهش هزینه (23)٪ 
 • سودآوری (22)٪ 

در میان مزایایی که مدیران از طریق کوچینگ کسب کرده بودند، این بخشها هم پیشرفت داشت: 

 • روابط کاری با افراد تیم (11)٪ 
 • روابط کاری کارمندان با سرپرستان خود (11)٪ 
 • کارگروهی(٪۷)٪ 
 • روابط گروهی با افراد کمتراز(۳)٪ 
 • رضایت شغلی (۰)٪ 
 • کاهش برخوردها(۰۲) ٪
 • روابط کاری با مراجعهکنندگان (۳۷)٪ 

مدلهای کوچینگ

بسیاری از کوچها با مدل مشخصی از کوچینگ کار میکنند. این مدل، سیستمی یا مجموعه ای از قدمها برای دنبال  کردن مسیر است. مدلهای مختلف کوچینگ طی زمان و از طریق کوچ های مختلف توسعه پیدا کرده اند که هر روش  از پایه فلسفهای متفاوتی ریشه گرفته است. کتابهای متعددی در این زمینه وجود دارد که هرکدام مزایای هر مدل  کوچینگ را به تصویر میکشد و معمولا با نام همان کوچی که آن را ابداع کرده است شناخته میشود. در ادامه فهرستی از مدلهای کوچینگ شناخته شده و نام خالق یا خالقان آن را مشاهده میکنید :

 • GROW Model)Landsberg, 1996) 
 • Single‐, double‐, triple‐loop Model)Hargrove) 
 • Co‐Active Model )Whitworth, Kimsey‐House and Sandahl, 1998) 
 • Solution Focussed Coaching )O’Hanlon) 
 • CAAACS Model )Auerbach) 
 • Eight Stage Model )Hudson) 
 • Stage of Change Model )Prochaska & Norcross) 
 • Systems Perspective )Tobias, 1996) 
 • Systems & Psychodynamic Approach )Kilburg, 1996, 2000) 
 • Iterative Feedback Model )Diedrich, 1996) 
 • Multimodal Therapy Model )Richard, 1999) 
 • REBT )Anderson, 2002; Sherin & Caiger, 2004) 
 • TransformaƟve‐developmental model )Laske, 1999) 
 • Constructive‐developmental theory approach )Fitzgerald & Berger, 2002) 
 • Action Frame Theory Approach )Cocivera & Cronshaw, 2004) 
 • Existential Approach )Peltier, 2001) 
 • Authentic Happiness Coaching )Seligman) 

بیشتر آموزشگاههای کوچینگ، یک مدل کوچینگ خاص را آموزش میدهند. فارغ التحصیلها از این آموزشگاهها اغلب  پس از اتمام دوره، از این روش به عنوان بخشی از برند بازاریابی خود استفاده میکنند. برای نمونه آنها خود را به عنوان  کوچ active-Co یا کوچ Happiness Authentic معرفی میکنند. 

 

چرا کوچ؟

فضای کوچینگ آنقدر منحصر بفرد، جدید و انگیزاننده است که افراد را وا می دارد تا بخشی از آن شوند. کوچینگ عالوه  بر فرصتی برای ایجاد جایگاه مناسب در زندگی، این ویژگی را دارد که بر پایه مجموعه ای از مهارتها و فعالیتهای  بنیادی برای همه موقعیتهای کوچینگی کاربرد داشته باشد. برنامه های تهران آنلاین ICF بر پایه این  مدل شکل گرفته اند، زمینی مستحکم که در آن همه مهارتهای بنیادی کوچینگ به علاوه فرصتی برای اکتشاف و ایجاد  موقعیت مناسب، از طریق مطالعه و شبکه سازی با دیگران وجود دارد.

با مشاهده این قیلم دیدتان به کوچ عوض میشود


آموزش تخصصی کوچینگ : به زودی 


کوچینگ چیست چه استفاده ای دارد
کوچینگ چیست چه استفاده ای دارد

راهکار های که کوچینگ به سازمان شما کمک می کند.

مقاله زیر توسط کارکنان ICF برای Human Capital Institute تهیه شده است.

در سالهای اخیر کوچینگ حرفه ای، بازگشت قابل توجه سرمایه گذاری را برای شرکتها نشان داده است. حتما تعجب می کنید که چگونه؟ ده راه زیر را بخوانید.

۱-      کوچینگ می تواند با اهداف کلیدی کسب و کار به سازمان شما کمک کند. در خلال رابطه کوچینگ، کوچ با کارکنان شما کار می کند تا اهداف واضحی را برای کسب و کار خلق و مشخص کنند و مدیریت موثر استراتژیک برای اطمینان از برآورده شدن اهداف ایجاد کنند.

۲-      کوچینگ می تواند خلاقیت را تقویت کند. یک کوچ از کارمند شما حمایت میکند تا با اطمینان به دنبال ایده های جدید و راه حلهای دیگر با انعطاف پذیری و ابتکار بگردد. یک کوچ کمک می کند تا دیدگاههای تازه ای را ایجاد کنند و از طریق سوالاتی که در جلسه کوچینگ می پرسد برای خلق این دیدگاه تازه الهام بخش آنان است و اهداف عملی را از طریق این همکاری ایجاد می کند.

۳-      کوچینگ می تواند تغییری را که به همراه رشد درون سازمانی ایجاد می شود مدیریت کند. کوچینگ حرفه ای یکی از روشهای مهم برای مدیریت تغییر از جمله رشد است. یک کوچ به کارکنان شما کمک می کند نیازهای فعلی، فرصت ها و چالشهای خود را با همه پتانسیلهایی که دارند ارزیابی کنند.

۴-      کوچینگ می تواند بهره وری و موثر بودن را افزایش دهد. این امر به ویژه وقتی کارکنان شما در نقش جدید یا سطح مدیریتی قرار می گیرند خیلی مهم می شود. کوچ ها آموزش دیده اند که با مراجعانشان کارکنند و الهام بخش آنان در استفاده از پتانسیلهای فردی و حرفه ای و در نتیجه افزایش بهره وری و اثربخشی باشند. در خلال رابطه کوچ و مراجع، تمرکز بر روی آموزش و وضوح به جهت برداشتن گامهای عملی است. براساس ICF Global Coaching Client Study هفتاد درصد مراجعان گزارش بهبود در عملکرد کاریشان را داده اند.

۵-      کوچینگ می تواند مهارتهای ارتباطی را گسترش دهد. The ICF Global Coaching Client Study نشان می دهد که ۷۲% از کسانی که کوچ شده اند متوجه بهبود در مهارتهای ارتباطی خود شده اند. علاوه بر آن افرادی که از رابطه کوچینگ استفاده کردند با دیدگاههای تازه در زمینه چالش های شخصی و فرصت ها، بهبود سیستم تفکری و مهارتهای تصمیم گیری و افزایش اعتماد به نفس در ایفای نقش های زندگی و کاری از جلسات خارج شده اند.

۶-      کوچینگ به سازمان شما کم می کند تا کارکنان با استعداد را جذب و حفظ کنید. اگر شما مشکل پیدا کردن کارمندان خوب دارید، سازمان شما نیاز به سرمایه گذاری بر روی توسعه کارمندانش دارد. کوچینگ یک راه ایده آل برای توسعه کارمندان و نشان دادن اینکه شما به عنوان مدیر سازمان به رشد آنها علاقه دارید، است.

۷-      کوچینگ می تواند تعادل بین کار و زندگی را برای مراجعان شما به ارمغان بیاورد. تجربه نشان داده است که کارمندانی که در زندگیشان تعادل دارند کارمندان خوشحال تری هستند و یک کارمند خوشحالتر کارمند سازنده تری است. کوچ می تواند برای کشف و وضوح چیزی که کارمندتان دوست دارد به آن برسد، از جمله تعادل در کار و زندگی حرفه ای اش به او کمک کند. بر اساس تحقیقات ICF 67% مراجعان بهبود توازن در کار و زندگی حرفه ایشان را ملاحظه کرده اند.

۸-      کوچینگ می تواند به کارکنان شما کمک کند که موفق شوند. تقریبا تمام شرکت های که کوچ استخدام می کنند، از نتیجه راضی بوده اند. مطالعات ICF نشان داد که ۹۹% درصد مراجعان از تجربه کلی جلسات کوچینگ خود ” تاحدودی” یا ” بسیار راضی” بوده اند و ۹۶ % آنان دوباره این روند را تکرار خواهند کرد.

۹-      کوچینگ می تواند به سازمان شما کمک کند با وجود شرایط اقتصادی نامشخص محیطی، رشد و پیشرفت کند. کوچینگ ابزار موثری برای رو به روی با موارد نامشخص است. سازمانهای بزرگ و کوچک تجربیات ارزشمندی از جلسات کوچینگ حرفه ای داشته اند: افزایش عملکرد در کسب و کار، بهبود کیفیت محصول، حفظ روحیه و انگیزه کارکنان رده بالاتر، افزایش تعهد کارکنان، توسعه رهبری، کاهش درگیری، مهارتهای تیم سازی و موارد دیگر.

۱۰-  کوچینگ می تواند اعتماد به نفس سازمان را که در اثر رکود قتصادی ضربه خورده است بازگرداند. سازمانهایی که تجربه کاهش نیروی کار از طریق کوچک سازی، بازسازی و یا ادغام را داشته اند مشکلات نیروی باقی مانده را مشاهده کرده اند. در این مواقع برگرداندن اعتماد به نفس کارکنان برای رسیدن به خواسته های سازمان ضروری است. تحقیقات ICF نشان می دهد که ۸۰% از کسانی که کوچ شده اند بهبود در اعتماد به نفس خود را مشاهده کرده اند.

 

کوچینگ چیست چه استفاده ای دارد
کوچینگ چیست چه استفاده ای دارد
کوچینگ چیست چه استفاده ای دارد
کوچینگ چیست چه استفاده ای دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


دانلود کتاب صوتی کوچینگ : به زودی


بهترین سوال های کوچینگ کدامند؟

۱. مایل هستید در پایان این جلسه به چیزی دست پیدا کنید؟

من در ابتدای هر جلسه کوچینگ این سوال یا سوالی مشابه به این می پرسم. بدین روش هم برای مشتری هم برای من شفاف خواهد شد که بر روی چه موضوعی کار خواهیم کرد که باعث می شود مسیر درست را ادامه داده و مشتری احساس کند که از کوچینگ این واقعا بهره مند می شود.

۲. در حال حاضر در زندگی به دنبال چه چیزی هستید؟

این سوال به صورت فریب دهنده ای ساده و قدرتمند می باشد. همه ما این روزها بسیار مشغول هستیم، با وجود همه این ها، اغلب این سوال غیر ضروری و نامناسب در نظر گرفته میشود و می تواند یک درس بسیار قوی باشد که ما به مشتری هایمان کمک کنیم تا پذیرفتن مسئولیت برای رویارویی با آن را بیاموزند.

نکته: من همچنین این سوال ها را نیز دوست دارم و می پسندم “بیشتر از زندگی چه چیزهایی می خواهی؟” و در ادامه “چه چیزهایی کمتر می خواهی؟

۳. اگر می توانستید یک چیز را همین الان تغییر بدهید آن چه چیزی بود؟

این سوال را زمانی استفاده کنید که مشتری احساس سردرگمی دارد و یا برای انتخاب یک موضوع و تمرکز بر آن ناتوان است.

۴. چگونه آگاه خواهید شد که آن فعالیت را کامل کرده و به هدف دست یافته اید؟

این ممکن است که یک سوال خسته کننده به نظر برسد اما کمبود شفافیت دلیل اصلی این است که افراد فعالیت های شان را کامل انجام نمی دهند تا به هدف برسند. در عوض به مشتریان کمک کنید تا ثابت شدن را بیاموزد زیرا هنگامی که ما کاملاً شفاف باشیم آغاز کردن فعالیتها و مشاهده پیشرفت( که حس خوبی می دهد) و آگاهی از زمان جشن گرفتن آسان‌تر خواهد بود.

این مطلب رو هم از دست ندید:
  کاربرد عملی کوچینگ جهت ارتقا روابط و دستیابی به اهداف

 ۵. اولین یا آسان ترین قدم چیست؟

این سوال را زمانی استفاده کنید که اهداف بزرگی پیش روی شماست، هنگامی که یک مشتری احساس سردرگمی دارد و غرق در جزئیات است و یا درباره مقدار تلاش و کاری که برای هدفشان لازم است نگران می‌باشند.

نکته: من معمولاً این را هم اضافه می کنم که در طول هفته یا ماه آینده یا “فردا” البته بسته به هدف یا مشتری

 ۶ چه سوال هایی را نمی خواهید که از شما بپرسیم؟

مشتری‌های شما به این سوالات که مربوط به زمینهای است که آنها اجتناب می کنند پاسخ می دهد.

شفاف کردن این موضوع و برطرف کردن این مشکل تقریباً همیشه یک لحظه قدرتمند در روابط کوچینگ ما می باشد.

 ۷. این موضوع چگونه به شما کمک می کند؟

با توجه به رفتار خودتخریبی، این سوال نیز می تواند یک راهنمای خوب برای این موضوع که چرا آنها ممکن است که خودشان را تخریب کنند باشد. افراد اغلب زمانی کارشکنی می‌کنند که جوانب ترسناک تغییر یا فواید ایجاد نکردن تغییر را به طور کامل تایید یا تصدیق نکرده‌اند.

نکته: سوال دیگری که باید بپرسید این است که “فایده اینکه در همان مرحله ای که هستیم بمانیم چیست؟”

 ۸. چگونه جشن خواهید گرفت؟

من این سوال را فقط برای اهداف بزرگ نمی پرسم، بلکه برای زمانی که یک فعالیت سخت‌ نیز کامل می‌شود می پرسم.

جشن و خوشحالی اغلب یا نادیده گرفته می‌شود و یا برای پرداختن به موضوع بعدی زود سپری می‌شود، اما بدون ابراز خوشحالی زندگی‌مان به راحتی یک اتفاق متوالی میشود.

۹. چه مشکلی با آنچه که شما در حال حاضر هستید وجود دارد ؟و شما در چه مواردی عالی هستید؟

من این سوال را زمانی می پرسم که شرایط مشتری ها در بعضی از موارد تغییر کرده یا بهتر شده هنگامی که x و y مجهول ها به دست آوردیم. به جای اینکه ارزش هایی که در حال حاضر دارند را برای ایشان قائل بشویم.

این مطلب رو هم از دست ندید:
  نشست اسفند ماه اعضای باشگاه مدیران ایران

نکته: این سوال را مشتاقانه و با ملایمت بپرسید. از آنجایی که شماکوچ آنها هستید، اگر دوست داشته باشید می‌توانید مطلبی را هم اضافه کنید. مثل این که چون من یک زن زیبا یی را هم در ظاهر و هم در باطن می‌بینم که به طور عمیق به x اهمیت می دهد.

 ۱۰. بزرگترین موفقیت شما از این جلسه چه بود؟

من این سوال را در انتهای هر جلسه می‌پرسم این باعث می شود که مشتری به فواید کوچینگ فکر کند و ببیند که کجا در حال آموختن و رشد کردن است و چه چیزهایی برای آنها اهمیت دارد همچنین با آگاهی از اینکه چه چیزهایی بیشتر برای آنها مهم است و با دیدن مطالبی که مشتریان در طول سال‌ها مواجه می‌شوند خود نیز بفهمم که چرا افراد به کوچینگ روی می آورند.

خوشحال میشویم شما هم بعضی از سوال های کوچینگ را که تا به حال برخورد کرده‌اید برای ما بفرستید.

 

کاربرد عملی استفاده از کوچینگ جهت ارتقا روابط و دستیابی به اهداف

“کوچینگ” شیوه ای است نوین و رو به رشد برای کمک به دیگران در جهت بهبود، پیشرفت، یادگیری مهارتهای جدید، تشخیص راههای رسیدن به موفقیت های فردی، دستیابی به اهداف و مدیریت نقاط عطف زندگی و چالش های فردی.

کوچینگ زندگی یا کوچینگ فردی – اسامی مختلفی در این زمینه به کار می رود – مناسب تمامی شرایط و اوضاع و احوال است، خواه زندگی شخصی، حرفه ای و کسب و کار باشد و خواه زندگی جمعی و تجاری.

کوچینگ زندگی، فردی یا موارد مشابهی از این دست، آموزشهای متفاوتی دارد. کوچینگ به جای مطرح کردن نظرات جدید، ایده ها را از ذهن خود افراد بیرون می کشد، به جای تحمیل عقاید، راهکارهای ذهنی فرد را پرورش می دهد و به جای رهنمون دادن، وی را به تفکر وا می دارد.

کوچینگ، وابسته به واکنش فرد، قابل انعطاف و کارآمد است، نه اینکه تجویزی و دستوری باشد. در این روش از قضاوت خودداری شده و به افراد کمک می شود تا در زمینه های گوناگونی رشد و پیشرفت داشته باشند، و همین شیوه است که منجر به پیدایش تخصص های مختلف کوچینگ (نیچ) می گردد و این تخصص ها به نوبه خود رشته های کوچینگ جدیدی پدید می آورند، شامل: کوچینگ فردی و زندگی، کوچینگ در جهت تغییر زندگی، تربیت فرزند؛ اغنای استعدادهای فردی و خودیابی؛ کوچینگ حرفه ای برای پیشرفت و انتخاب های شغلی؛ کوچینگ راهبری و مدیریت؛ کوچینگ در جهت موفقیت های شغلی و کسب و کار؛ کوچینگ اجرایی برای عملکردهای جمعی و پیشرفت های مدیریتی.

طبق گزارش “FCA”این رشته دومین مهارت حرفه ای رو به رشد در جهان از لحاظ سرعت پیشرفت است. کوچینگ، اکنون یک حرفه به حساب می آید، حرفه ای که شاهد رشد سریعی است و بیشتر به این دلیل توسعه می یابد که بسیاری از افراد آن را شغلی بسیار رضایت بخش می دانند. تمامی “کوچ” ها در یک مورد با هم مشترکند: آنها افرادی هستند که می خواهند به دیگران کمک کنند تا در بهترین شرایطی قرار بگیرند که برایشان امکان دارد.

 

جدید و متفاوت در مقایسه با هر چیز دیگر

کوچینگ در رابطه با تبدیل افراد به بهترین وضع ممکن و کمک به آنان در جهت اتخاذ تصمیماتی است که زندگی شان را بهبود می بخشد. “کوچ” ها به دلایل بسیار متفاوت و گوناگونی توسط افراد دیگر به خدمت گرفته می شوند، به عنوان مثال: به منظور طی کردن سریعتر پله های ترقی شغلی؛ احساس رضایتمندی بیشتر در کار؛ بهبود روابط با همکاران، خانواده و شریک زندگی؛ یادگیری مهارتهای تربیت فرزند که هم برای کودک و هم برای والدین سودمند است؛ ایجاد تعادل میان کار و زندگی، یا میل به بهبود عملکرد.

این حرفه رو به رشد بوده و صرفاً به این دلیل که مردم تشخیص می دهند تا چه حد می تواند تأثیرگذار باشد، به طور گسترده ای در سراسر جهان در حال شناخته شدن است. کوچینگ، حرفه ای است به نسبت جدید و متفاوت؛ متفاوت با روانشناسی، مشاوره یا روان درمانی. تفاوت عمده کوچینگ با این حرفه ها این است که کوچینگ ادعا نمی کند جوابها را دارد. کار یک کوچ این نیست که به بررسی انگیزه های قدیمی بپردازد، گذشته را شخم بزند یا اطلاعاتی را به زور به خورد مخاطب بدهد، بلکه به گونه ای با مراجعین کار می کند که آنان خود جوابها را بیابند.

علاوه بر این، وقتی فردی تجربه کوچینگ را از سر می گذراند، از کار با کوچی که خودش نمونه ای سرزنده و خوشبین است، انگیزه می یابد. بدین ترتیب، کوچینگ شیوه ای است منحصر به فرد جهت بهبود شرایط افراد. کوچ ها توافق دارند که کمک به مراجعین به منظور دستیابی به بالاترین حد توانایی هایشان از این طریق، رضایتمندی زیادی را موجب می شود.


چدیدترین متد های کوچینگ : به زودی 

با ما همراه باشید و نظراتتان را برای ما بنویسید

اگر موضوعی در ذهن خود دارید که جواب آن را نمیدانید در قسمت نظرات از ما بپرسید کارشناسان ما در اولین فرصت به شما جواب خواهند داد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *